Preventie

Reglement “tijdelijke inrichtingen”

Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard.
De brand- en paniekbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op alle evenementen van tijdelijke aard die plaats vinden in open lucht, in tenten toegankelijk voor meer dan 99 personen of in gebouwen die niet beantwoorden aan een politiereglement voor publiek toegankelijke inrichtingen.

Deze richtlijnen en maatregelen kan je hier dowloaden.

Checklist reglement “tijdelijke inrichtingen”

Tijdelijk publiek toegankelijke inrichtingen zijn inrichtingen met een tijdelijk karakter, zoals tenten, circussen, kermissen, openlucht evenementen,… die voor het publiek toegankelijk zijn. Wie een tijdelijk publiek toegankelijke inrichting exploiteert, moet uiteraard de nodige maatregelen treffen inzake brandpreventie. Hier kan je een checklist downloaden om je evenementenruimte af te toetsen. Deze wordt ook gebruikt door de preventionist van de brandweer langs komt.

Reglement “publiek toegankelijke instellingen”

Het gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek­toegankelijke inrichtingen kan je hier downloaden.

Brandpreventie voor architecten

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 25 januari 2017 om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen te integreren in de omgevingsvergunning.

Dit heeft tot gevolg dat vanaf 23 februari 2017 stedenbouwkundige vergunningen bij de gemeente waarvoor een architect vereist is én vergunningen bij de provincie of bij de Vlaamse overheid (omgevingsvergunning van kracht) verplicht digitaal dienen ingediend via het omgevingsloket.
De digitale dossiersamenstelling dient te voldoen aan het normenboek dat werd opgesteld door de Vlaamse Overheid. Om uw project digitaal te kunnen behandelen is het belangrijk dat de brandweerplannen voldoen aan het normenboek en dat het volledig ingevulde aanvraagformulier brandpreventie wordt toegevoegd bij uw digitale aanvraag.

Vereisten voor bouwplannen:

Aan welke eisen moeten de brandweerplannen voldoen bij een vergunningsaanvraag met architect?

De digitale dossiersamenstelling dient te voldoen aan het normenboek dat werd opgesteld door de Vlaamse Overheid. Volgende afzonderlijke plannen voor de brandweer van de bestaande en van de nieuwe toestand dienen aangeleverd:

 • inplantingsplan brandweer
 • grondplannen brandweer
 • gevels brandweer
 • snede brandweer
 • terreinprofiel brandweer

Alle plannen moeten als volgt worden benoemd: BA_[Voorwerp-ID]_[Tekeningsoort]_[Toestand]_[Volgnummer]_[Vrije tekst].EXT

Tekeningensoort:

 • IB: Inplantingsplan voor brandweer
 • PB: Grondplan of funderingstekening voor brandweer
 • GB: Gevel voor brandweer
 • SB: Snede voor brandweer
 • LB: legende voor brandweer

Toestand:

 • V: Vergund
 • B: Bestaand
 • N: Nieuw

Om uw dossier te kunnen behandelen dient u ook een volledig ingevuld inlichtingenformulier brandpreventie toe te voegen bij uw aanvraag.

Wat staat er op het inplantingsplan voor de brandweer (minimaal vereiste info)?

 • de maten voor de aanvraag ten opzichte van de perceelgrens en ten opzichte van de tegenoverstaande en/of de naastgelegen gebouwen
 • de aanduiding van de brandwegen met aanduiding van breedte, draaistralen en aard van de verharding
 • aanduiding van de hydranten
 • de buitenaanleg (groenzones, bomen, parkeervakken, verhardingen,…)

Wat staat er op de grondplannen voor de brandweer (minimaal vereiste info)?

 • specifieke vermelding van de breedtes van trappen, doorgangen, uitgangen
 • trappen: maten van de op- en aantreden
 • compartimentswanden aanduiden en opgeven van brandweerstand (wanden en deuren)
 • aanduiding van de verschillende compartimenten in kleurvakken (geen groen) met oppervlakte-aanduiding per compartiment met eventueel bezettingsgraad*
 • aanduiden loopafstanden tot 1ste en 2de uitgang*
 • aanduiden van de brandklassen** (zie inlichtingenformulier brandpreventie)
 • aanduiding van fotovoltaïsche cellen indien die aanwezig zijn

* Grote projecten: compartimenten ≥ 1250m²

** Bijlage 6 aan het KB van 7 juli 1994 basisnormen en latere wijzigingen

Wat staat er op de gevelplannen voor de brandweer (minimaal vereiste info)?

 • indien verticale overslag wettelijk gereglementeerd (MG, HG, ouderenvoorzieningen,…): de maten tussen ramen en/of deuren: verticaal en horizontaal tenzij specifiek aangeduid op de sneden en grondplannen

Wat staat er op de sneden voor de brandweer (minimaal vereiste info)?

 • de nul-pas (midden van de weg)*
 • alle verschillende buitenpassen (voetpad, straat, terrein,…)*
 • vloerniveau van elke bouwlaag

*specifiek met architect

Welke documenten dienen aangeleverd bij een vergunningsaanvraag voor infrastructuurwerken en technische werken?

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier brandpreventie
 • op het plan dient volgende informatie aanwezig:
 • de aanwezige en geplande passieve brandbeveiliging, incl. aanduiding van de compartimentswanden en de minimale brandweerstanden van de bouwelementen van het aangevraagde en van het bestaande binnen een straal van minstens 16m van het aangevraagde
 • de aanwezige en geplande actieve brandbeveiliging, incl. het bereik van de bestaande en/of nieuwe blusmonitoren i.f.v. de beoogde nieuwe of aan te passen installatie of industrieel gebouw en de bestaande installaties in de omgeving daarvan
 • vluchtwegen en hun karakteristieken (breedte, hellingsgraad) of de aanduiding dat de installatie enkel over een technische toegang beschikt
 • voor zover reeds bekend, aanwezige producten, drukken, temperaturen van de nieuwe of aangepaste en de naastliggende installaties met weergave van hun brandbaarheid, giftigheid, corrosiviteit
 • inkuipingseigenschappen (productbestendigheid, inhoud, plaats waarnaar producten worden afgevoerd)
 • de aanwezigheid van andere veiligheidsinstallaties zoals nooddouches.

Indien u hier niet aan voldoet, zijn wij genoodzaakt om ongunstig advies te geven bij gebrek aan voldoende gegevens. Ook bij stedenbouwkundige vergunningen zonder architect dient u het volledig ingevulde aanvraagformulier toe te voegen bij uw aanvraag. Tel: 055 31 15 60

Als u meer zekerheid wil over de brandveiligheid van uw dossier alvorens het in te dienen, kunt u steeds opteren voor een voorafgaandelijk overleg met onze diensten om uw plannen te bespreken. Dit kan telefonisch aangevraagd worden op 055/31.15.60 of via preventie@bvlar.be.

Om dergelijk overleg vlot en doelgericht te laten verlopen, dienen alle bestaande en nieuwe plannen en andere nuttige informatie van het project meegebracht naar de bespreking.

Onze adviesverleningen zijn niet gratis en worden gefactureerd in overeenstemming met artikel 7.C van het zonaal retributiereglement.

Wettelijke Brandpreventie

Wettelijke brandpreventie is van toepassing op gebouwen (bouwdossiers), evenementen en controles.

De brandweer verleent brandpreventieadvies bij (bouw)vergunningen en evenementen. Ook toezichtstaken en wettelijke controles horen bij het takenpakket. De brandweer baseert zich hierbij op wetgeving en regelgeving van verschillende niveaus (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten).

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen zijn gemeente en is daarmee ook bevoegd om een controle aan te vragen. Na controle wordt een brandpreventieverslag opgesteld. De gemeente zal de aanvraag tot de controle van de brandpreventiemaatregelen indienen bij de hulpverleningszone.

Meer informatie over de wettelijke brandpreventie omtrent volgende onderwerpen kan je vinden via bijgevoegde link:

 1. Bouwdossiers (gebouwen):

* Omgevingsloket: hier kan je alle informatie vinden betreffende het indienen van een digitale bouwaanvraag.

Omgevingsloket voor digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning

* Basisnormen: dit zijn de normen waaraan een gebouw minstens moet voldoen afhankelijk van het type gebouw.

https://www.besafe.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-7-december-2016-basisnormen-voor-de-preventie-van-brand-en-ontploffing

 

 1. Controles publiek toegankelijk inrichtingen:

Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard kan je terugvinden via deze link:

Reglement tijdelijke publiek toegankelijke inrichtingen

 1. Evenementen:

Voor meer informatie, neem je contact op met de brandpreventionist van je gemeente.

 

 1. Kinderopvang: in onderstaande link kan je de normen betreffende de brandpreventie in de kinderopvang raadplegen;

Besluit 22-11-2013: Voorzieningen voor kinderopvang

 

 1. Logiesverstrekkende bedrijven (B&B, vakantiewoning …): via onderstaande links kom je alles te weten over de brandveiligheid in logiesverstrekkende inrichtingen.

 Decreet 10-7-2008 betreffende toeristische logies

 Besluit 15-5-2009 betreffende logiesverstrekkende inrichtingen Vlaamse Gemeenschap

 Federaal 1-12-1992 betreffende logiesverstrekkend inrichtingen

 Federaal 1-1-0101 betreffende logiesverstrekkende inrichtingen

 Het logies decreet in 1 oogopslag (Toerisme Vlaanderen)

 

 1. Brandpreventiemaatregelen bij tewerkstelling personeel: via onderstaande links kom je meer te weten over de brandpreventiemaatregelen die noodzakelijk zijn wanneer je personeel tewerkstelt.

ARAB – Art. 52

Codex over het welzijn op het werk (Titel I – Hoofdstuk III)

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk

Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen.

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

 

 1. Elektrische installatie: via onderstaande link kom je te weten waaraan de elektrische installatie moet voldoen.

AREI (Art 104-109)

 1. Scholen: via onderstaande linken kom je alles te weten over de specifieke brandveiligheidsnormen voor schoolgebouwen.

Norm NBN S 21-204: Brandbeveiliging in de gebouwen – Schoolgebouwen

Omzendbrief van 5 mei 1987 betreffende de brandveiligheid in scholen en internaten 

 

 1. Ouderenvoorzieningen:

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Andere reglementeringen betreffende de ouderenvoorzieningen

10. Overzicht alle regelgeving civiele veiligheid

https://www.civieleveiligheid.be/nl/regelgeving

 

 

 

Share This