Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandeevaar in de provincie Oost-Vlaanderen
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Gelet op art.128 van de provinciewet van 30 april L836, op de art. ! en 2 van de wet van 6 maart 181″8, gewijzigd door de wet van 5 juni 1″934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;
Overwegende het provinciaal crisisoverleg in de aanwezigheid van de betrokken experten op 25 juli 2018;
Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in Oost-Vlaanderen en in het bijzonder het opgebouwde neerslagtekort sinds juni 20L8;
Overwegende dat onzorgvuldige gedragingen van personen die zich ophouden in natuurgebieden evenals in bossen het risico op brandgevaar kunnen verhogen;
Overwegende dat zich daarom preventief tijdelijke maatregelen opdringen om de openbare orde te vrijwaren;

BESLUIT:
Artikel 1. Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
Artikel 2. Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd.
Artikel 3. Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.
Artikel4. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van I tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.
Artikel 5. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, wordt bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.
Artikel 6. Dit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van OostVlaanderen.
(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.
Gent,27 juli 2018

Share This