Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,
Gelet op art.128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de art. l- en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;
Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in Oost-Vlaanderen en in het bijzonder het opgebouwde neerslagtekort sinds juni 2018;
Overwegende dat de aanhoudende droogte leidt tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling;
Overwegende dat de waterkwaliteit in de waterlopen afneemt bij aanhoudende droogte;
Overwegende dat maatregelen zich opdringen om het watergebruik te beperken en een minimumpeil in de waterlopen te handhaven;
Overwegende de afkondiging van de code oranje van de indicator van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de bevoorrading van leidingwater voor de provincie Oost-Vlaanderen;
Overwegende het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van24juli2018;
Overwegende het provinciaal crisisoverleg in de aanwezigheid van de betrokken experten op 25 juli 20L8;
BESLUIT:
Artikel 1. Het ¡s verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare d rin kwate rvoorzien i ng.
Artikel 2. Het is verboden water uit het publieke drínkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:
voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale act¡viteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd; voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is; voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen; voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden; voor het besproeíen van daken, gevels, tenten en luifels;
in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsact¡viteiten; voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuínen, tenzij tussen 20u en 8u met niet-leidingwater in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen; voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 20u en 8u met niet-leidingwater.
Artikel 3. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.
Artikel 4. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, wordt bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.
Artikel 5. Dit besluit heft het Politiebesluit van 19 juli 2018 van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen op. Dit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Gent,27 juli 2018

Share This